ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
(ECO-441)

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของเงิน บทบาทของธนาคารกลางกับธนาคารพาณิชย์ในการกำหนดปริมาณเงิน เป้าหมาย นโยบาย และมาตรการทางการเงินของธนาคารกลาง รวมทั้งกลไกการปรับตัวของเศรษฐกิจต่อนโยบายและมาตรการเหล่านี้ การควบคุมปริมาณเงิน อัตราดอกเบี้ยและเงินตรา การเคลื่อนย้ายเงินทุนและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ประสิทธิภาพของนโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน