การควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์น้ำ
(2304-454)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ชนิดและโครงสร้างทางกายภาพของสัตว์น้ำ ส่วนประกอบทางเคมี คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ของสัตว์น้ำ การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของสัตว์น้ำ การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่งข้อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน