การเฝ้าระวังการใช้ยา (Pharmacovigilance)
(PHA-455)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

เนื้อหารายวิชา ครอบคลุมชนิดของการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์และความผิดปกติจากการใช้ยา การวิเคราะห์การเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ การแก้ไข การป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ซ้ำซ้อน การรายงานการเกิปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
A study of classification of adverse drug reactions(ADR),ADR analysis,ADR prevention, and ADR reporting.

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้