พหุสังคมในสังคมไทย
(soc 102(W))

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

ศึกษาแนวคิดพหุนิยมและพหุสังคมในสังคมไทย พหุสังคม พหุเศรษฐกิจ พหุศาสนา พหุชาติพันธุ์ พหุวัฒนธรรม พหุเพศและเพศวิถี และพหุนิเวศและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมกับการเกิดพหุนิยมและพหุสังคมในสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างพหุนิยมและพหุสังคมในสังคมไทยกับกระบวนการสร้างความเป็นเอกลักษณ์และเอกพันธุ์แห่งชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจในสังคมไทย กระบวนการต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของกลุ่มพหุนิยมและพหุสังคมในสังคมไทย พหุนิยมกับกระบวนการสร้างความเท่าเทียมและประชาธิปไตยในสังคมไทย

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้