เภสัชกรรมบำบัด 2
(352)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

PHA-352   เภสัชกรรมบำบัด 2

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาจารย์ผู้สอน

  • อ. ภญ. อภิชญา  ชนะวงศ์       อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  •  อ. ภก. วิชัย  พิบูลย์               อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • อ. ภญ. บงกชกร พลไชย        อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  •  อ. ภญ.สุวิมล บวรศุภศรี          อาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • ภญ. จารุวัลย์ พรมคง              เภสัชกร โรงพยาบาลเกาะสมุย

  •  อ. ภญ. มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย   อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ .

 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อ. อภิชญา  ชนะวงศ์        

อ. สุวิมล บวรศุภศรี                     

เนื้อหารายวิชา 

เนื้อหาประกอบด้วยพยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ อาการแสดง การดำเนินของโรค หลักการรักษาด้วยยา การเลือกยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน  ความผิดปกติของผลการตรวจร่างกายและค่าทางห้องปฏิบัติการ การติดตามประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงของยา ที่ใช้รักษา โดยครอบคลุมโรคของระบบกระดูกและ    ข้อ  โรคระบบสตรีและการเจริญพันธุ์ โรคระบบเลือด โรคติดเชื้อ โรคระบบไต

The course covers a study of pathogenesis, pathophysiology, clinical signs and symptoms, disease progression and prognosis, principle of drug therapy, drug selection for individual patient, interpretation of physical examination and laboratory test, monitoring of drug efficacy and adverse effects for the diseases of bone and joints, obstetrics and gynecological, hematological, gastrointestinal, renal system and infectious diseases.

ประมวลการเรียนรายวิชา

        วัตถุประสงค์ทั่วไป     นักศึกษาจะมีความเข้าใจและสามารถ   

นักศึกษาจะมีความเข้าใจและสามารถ    อธิบายพยาธิกำเนิด พยาธิสภาพ อาการแสดง การดำเนินของโรค หลักการรักษาด้วยยา การเลือกยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน  ความผิดปกติของผลการตรวจร่างกายและค่าทางห้องปฏิบัติการ การติดตามประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงของยา ที่ใช้รักษา โดยครอบคลุมโรคของระบบกระดูกและ    ข้อ  โรคระบบสตรีและการเจริญพันธุ์ โรคระบบเลือด โรคติดเชื้อ โรคระบบไต

 

        วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม     เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

·    แปลผลการการตรวจร่างกาย ผลทางห้องปฏิบัติการ และสืบค้นข้อมูลจาก patient chartsเพื่อเป็นให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยได้

·    กำหนดเป้าหมายในการรักษาโรค (goal of treatment) เพื่อเป็นให้การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถระบุแผนการใช้ยาและดูแลการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยที่สุด

·    อธิบายแนวทางในการรักษาทั้งส่วนของการใช้ยา (pharmacologic interventions) และไม่ใช้ยา (non-pharmacologic interventions) สำหรับโรคต่างๆ ได้

·        กำหนด ระบุ parameters ในการติดตามประสิทธิภาพการรักษา อาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ผู้ป่วยใช้ได้ 

·    ค้นหาปัญหาจากการใช้ยาหรือคาดการณ์ปัญหาจากการใช้ยา (drug related problems, DRPs) ได้ และป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นได้

·        ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับโรคแก่ผู้ป่วยเฉพาะรายได้

รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน