Process Engineering 1
(2304-341)

พื้นฐานของวิศวกรรมกระบวนการ หน่วย มิติ และการแปลงหน่วย สมดุลมวล สมดุลพลังงาน เทอร์โมไดนามิกส์ แผนภูมิไซโครเมทริกส์ และระบบการทำความเย็น กลศาสตร์ของไหล และการประยุกต์ใช้