เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
(2304-467)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ำ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การเสื่อมเสียคุณภาพของสัตว์น้ำ การเก็บรักษากรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำด้วยวิธีต่างๆ ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิต การสุขาภิบาลโรงงาน และการควบคุมคุณภาพหน่วยงาน ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้