ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
(2304-396)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

เป็นการเยี่ยมชมและศึกษาโรงงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารพร้อมจัดทำเป็นรายงาน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน