การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
(2304-353)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

บทนำ ความหมาย และความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์
-Product idea generation
-Product idea screening
-Development and Product concept testing
-Tecnomological studies
-Business analysis
-Product development
-Product testing
-Commercialization
และเรื่องของหลักการทางการตลาด

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน