ประเภทของรายวิชา

สำนักวิชาการจัดการ82

ปริญญาตรี8

บัญชี40

บริหารธุรกิจ91

เศรษฐศาสตร์36

ท่องเที่ยวและการบริการ43

บัณฑิตศึกษา2

บริหารธุรกิจ7

การจัดการ4
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร22

ปริญญาตรี3

เทคโนโลยีการผลิตพืช

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์4

เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ3

เทคโนโลยีชีวภาพ7

เทคโนโลยีอาหาร6

บัณฑิตศึกษา

วิทยาศาสตร์การเกษตร2

อุตสาหกรรมการเกษตร1
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์10

ปริญญาตรี4

พยาบาลศาสตร์15

บัณฑิตศึกษา

พยาบาลผู้ใหญ่

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สำนักวิชาแพทยศาสตร์60

ปริญญาตรี39

แพทยศาสตร์46
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์18

ปริญญาตรี7

เภสัชศาสตร์130
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์58

ปริญญาตรี44

ศึกษาทั่วไป18

วิทยาศาตร์เชิงคำนวณ24

บัณฑิตศึกษา

นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

เคมี

ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ศึกษา1

วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร76

ปริญญาตรี

วิศวกรรมโยธา27

วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ10

วิศวกรรมไฟฟ้า11

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์10

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ4

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม16

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง2

บัณฑิตศึกษา2

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ7

ปริญญาตรี3

การออกแบบอุตสาหกรรม6

สถาปัตยกรรม17
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์24

ปริญญาตรี7

เทคนิคการแพทย์38

อนามัยสิ่งแวดล้อม13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย15

กายภาพบำบัด62

บัณฑิตศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์1

ชีวเวชศาสตร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์69

ปริญญาตรี14

ศึกษาทั่วไป6

การจัดการสารสนเทศ42

เทคโนโลยีสารสนเทศ48

นิเทศศาสตร์29

วิทยาการคอมพิวเตอร์9

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน46

วิศวกรรมซอฟต์แวร์23

การจัดการสารสนเทศดิจิทัล24

บัณฑิตศึกษา1

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ4
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ : School of Liberal Arts81

ปริญญาตรี : Undergraduate3

ศึกษาทั่วไป : General Basic37

ภาษาอังกฤษ : English55

ภูมิภาคศึกษา : Regional Studies13

ภาษาจีน : Chinese23

อาเซียนศึกษา15

รัฐศาสตร์6

นิติศาสตร์5

บัณฑิตศึกษา : Graduate3

วัฒนธรรมศึกษา : Cultural Studies2

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ : Teaching English as a Foreign Language1
อื่น ๆ112

นักศึกษารายวิชา IFM-366

นักศึกษารายวิชา IFM-366(2/52)