ประเภทย่อย
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

  • การวิเคราะห์ระบบทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม โปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม โปรแกรมพลวัต โปรแกรมไม่ใช่เชิงเส้น แบบจำลองการจัดเวลา ทฤษฎีการตัดสินใจ การจำลองสถานการณ์และสถิติของการทำนาย
    Civil and environmental system analysis, linear programming, integer programming, dynamic programming, nonlinear programming, scheduling models, decision theory, simulation and statistics of predictions.