ประเภทย่อย
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
Investment Bankingรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
องค์การและการจัดการข้อมูล
LOM-433 Lodging Desing & Environmental Managementข้อมูล
Management Information Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
MGT-101 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์และธุรกิจข้อมูล
Money, Banking and Financial Markets (การเงินการธนาคารและตลาดการเงิน)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Organization theory & Designรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Principle Managementรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Project Analysis and Evaluation (การวิเคราะห์และประเมินโครงการ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Securities Analysisรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Seminar in Financeรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
TRM 221 Sustainable Tourismบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
TOM-412 Airline Business Management (การจัดการธุรกิจสายการบิน)ข้อมูล
Tour Operation2ข้อมูล
Tourism Marketingบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Tourism Resource Managementข้อมูล
การภาษีอากร (Taxation)ข้อมูล
การเงินระหว่างประเทศ 2/2551รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การเงินส่วนบุคคลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
การเงินการบัญชีข้อมูล