ประเภทย่อย
ศึกษาทั่วไป
วิทยาศาตร์เชิงคำนวณ

หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
MAT-109 Mathematics IIIข้อมูล
Advanced Characterization Methods for Inorganic Compoundsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
MAT-203_1/2559
CHM-102 (เคมีทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 3)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
MAT-112 (อ.จรรยารักษ์)
ความน่าจะเป็นสถิติและการประยุกต์ข้อมูล
MAT-206 (อ.จรรยารักษ์)
discrete mathข้อมูล
Linear Algebra 1-2557 (อ.จรรยารักษ์ ทองสมพร)
คณิตศาสตร์ทั่วไปข้อมูล
คณิตศาสตจร์ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
BIO-250 Principles of Ecologyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
PHY-103 Principles of Physics II (อ.ทวีนันท์)ข้อมูล
หลักฟิสิกส์ 1-4/2556 (PHY101)
MAT-109 (อ.จรรยารักษ์)
Proability Statistics and Application(LAB)อ.สุดธิดา
General Mathematics(1/2555)(อ.พิเชษฐ์)
แคลคูลัส 2 (อ.อดิศักดิ์)
Probability and Statistics for Engineers(3/2554) (อ.พิเชษฐ์)
Introduction to Statistics (2/2554) (อ. พิเชษฐ์)