ประเภทย่อย
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
พันธุศาสตร์ : ตอน ดีเอ็นเอ - สารพันธุกรรมของชีวิตบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
พื้นฐานแคลคูลัสรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หลักฟิสิกส์ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หลักฟิสิกส์2บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เคมีทั่วไป ปีการศึกษาที่ 3/2555
MAT-107 (2/2555)
Linear Algebra_3-2554
วิทยาศาสตร์และธุรกิจบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมนุษย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
MAT-110สถิติขั้นแนะนำ(1/2555)ข้อมูล
หลักชีววิทยา 1 : ตอนการแบ่งเซลล์และการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
หลักชีวเคมี (Principles of Biochemistry: Metabolisms)ข้อมูล
หลักเคมีเชิงฟิสิกส์ (อ.วรพงศ์)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เคมี 1ข้อมูล
เคมีเชิงฟิสิกส์ อ.วรพงศ์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
แคลคูลัส1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
General chemistry(2) สำเนา 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
แคลคูลัส 1 (อ.อดิศักดิ์)ข้อมูล
คณิตศาสตร์ดีสครีต (อ.อดิศักดิ์)ข้อมูล