ประเภทย่อย
ปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา

หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
Linear Algebraรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Physics 1 (for Computational Science Program)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Pre-Calculusบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Probability and Statisticsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ปฏิบัติการฟิสิกส์เทอม3-2560บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ข้อสอบรายวิชาหลักฟิสิกส์ 2 (1201-107)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
MAT-108 (อ.จรรยารักษ์)
ฟิสิกส์ทางการแพทย์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
PHY-103 หลักฟิสิกส์ 2 (PUNSIRI DAM-O)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
PHY-101 หลักฟิสิกส์ 1 (PUNSIRI DAM-O)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
CCS 461 พื้นฐานรังสีวิทยาวินิจฉัยบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
MAT-107(อ.จรรยารักษ์)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
MAT-117ความน่าจะเป็น สถิติและการประยุกต์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 2 (2/51)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ความน่าจะเป็นและสถิติข้อมูล
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม(Lab)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
BIO-211 จุลชีววิทยาข้อมูล
Classical Mechanics
เคมีทั่วไป (General Chemistry) ปีการศึกษาที่ 3/2558ข้อมูล