ประเภทย่อย
ปริญญาตรี : Undergraduate
บัณฑิตศึกษา : Graduate

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  (ต่อไป)
รายวิชาทั้งหมด 
ASEAN: บูรณาการทางเศรษบกิจและการเมืองในภูมิภาคข้อมูล
Basic Chinese 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Chinese Writing IIบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Culture and Developmentบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ENG-105 English Communication for Science and Technologyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ENG-102 (Dr. Pragasit's group)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
English for business communication ENG-373/ข้อมูล
English for Reading Cultural Textsบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
English Grammarข้อมูล
ENGLISH THROUGH TRANSLATIONรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Faith and Belief Systemบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Gender and Societyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Intermediate Chinese 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ENG-376 Intermediate Translation: English - Thaiบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
ENG-377 Intermediate Translation: Thai-Englishบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Introduction to Professional Writingบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Malay Iข้อมูล
personalityข้อมูล
Pluralism in Thai Societyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Reading Academic Englishรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล