ประเภทย่อย
ปริญญาตรี

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3
รายวิชาทั้งหมด 
Urinary and Reproductive Systemsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Disorders of Urinary
Disorders of Cardiovascular System
Alimentary systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Respiratory systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Endocrine systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Cardiovascular Systemรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
Neuroscienceรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Neuroscienceรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Integumentary, Connective Tissue and Musculoskeletal System II:Lecture1,2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Integumentary , connective tissue and musculoskeletal system1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
PCS-212 Introduction to Basic Medical Science 1/56รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Nervous tissueข้อมูล
HMS-111 PCS-211 action potentialข้อมูล
Preclinical Scienceข้อมูล
สรีรกายวิภาคระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอก-ดร.ทวีพร สิทธิราชาข้อมูล
Introduction to Endocrine Systemข้อมูล
ฮอร์โมนข้อมูล
Food toxicology and risk assessmentรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Introduction to Embryology ข้อมูล