ประเภทย่อย
ปริญญาตรี

รายวิชาทั้งหมด 
PHD-332 Medicinal Chemistry II (2-2559)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Pharmacy and Society_2015รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
PHD-332 Medicinal Chemistry II 2558รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 1
PHD-454 Dispensing I-1/2558บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
PHD-241 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชเวท 3 / 2557รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
PHD-342 Traditional Medicine in Primary Health Care 3/2557รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
PHD-332 Medicinal Chemistry II (2-2557)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
PHD-241 Fundamentals of Pharmaceutical Botany and Pharmacognosyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Medicinal Plant Tissue Cultureข้อมูล
Pharmaceutical Technology 3
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Traditional Medicine in Primary Health Careข้อมูล
HMS-213 Human Medical Science 3 2/2012 (Alisa)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
Human medical science (HMS-214) บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
Pharmacotherapeutics 4บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การเฝ้าระวังการใช้ยา (Pharmacovigilance)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เภสัชกรรมบำบัด 2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล