ประเภทย่อย
นักศึกษารายวิชา IFM-366
นักศึกษารายวิชา IFM-366(2/52)

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6
รายวิชาทั้งหมด 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 7ข้อมูล
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 6ข้อมูล
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4ข้อมูล
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3ข้อมูล
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 2ข้อมูล
Cooperative Educationบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
Moodle001 : ตัวอย่างการสร้างรายวิชาใน Moodleบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การสร้างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
Pre Cooperative Education เตรียมสหกิจศึกษาข้อมูล
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
อบรมครั้งที่ 8 mlearningข้อมูล