คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลักSkip การจัดการระบบ

การจัดการระบบ

Skip ค้นกระดานเสวนา

ค้นกระดานเสวนา


การค้นหาขั้นสูงช่วยเหลือ การค้นหาขั้นสูง (หน้าต่างใหม่)
Skip ประเภทของรายวิชาSkip สมาชิกออนไลน์

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 28-30 ธันวาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 16 December 2015, 11:06AM
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

      แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 28 ธันวาคม 09.00 น. - 30 ธันวาคม 2558 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning 4-6 สิงหาคม 2558
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Friday, 17 July 2015, 09:08AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 4 สิงหาคม 09.00 น. - 6 สิงหาคม 2558 เวลา 24.00 น. เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานสำหรับอาจารย์และการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาเข้าใช้งาน
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 14 May 2013, 11:07AM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

หากอาจารย์ท่านใดต้องการเข้าใช้งานระบบ สามารถแจ้งความจำนงมาได้ที่ 
- นวพร ไชยเสน ฝ่ายพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
โดยขอให้ท่านส่งข้อมูลของท่านมาทาง email : knawapho@wu.ac.th โดยแจ้งชื่อ-สกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นทางผู้ดูแลระบบจะแจ้งรายละเอียดการใช้งานไปให้ท่านตาม email ที่ท่านส่งมา โดยในการเข้าใช้งานระบบจะใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบเมล์ของมหาวิทยาลัย

ในระบบ mLearning เปรียบเสมือนการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของรายวิชาที่อาจารย์สอนซึ่งไม่ได้อิงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษาแต่อย่างใด อาจารย์สามารถสร้างรายวิชาได้เอง

เมื่อท่านต้องการให้นักศึกษาเข้ามาในรายวิชาของท่าน ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้

        1. สร้างรายวิชาที่ต้องการในระบบ (อ่านคู่มือได้จากหน้าหลัก -->คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน http://mlearning.wu.ac.th/moodle145/mod/resource/view.php?id=617)

             กรณี*รหัสแทนรายวิชา*ซ้ำกับอาจารย์ท่านอื่นที่เคยสอนมาในภาคการศึกษาก่อนหน้านี้ สามารถดัดแปลงรหัสแทนวิชาเป็นอย่างอื่นได้ เช่น ABC-111 มีอยู่แล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็น ABC111 หรือ ABC-111(W) หรืออื่นใดที่สื่อความหมายให้อาจารย์สามารถจำได้
            และแนะนำให้ *ตั้งชื่อรายวิชาให้มีรหัสวิชานำหน้า* เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาได้ง่าย เช่น  ABC-111 Introduction to Moodle

         2. แจ้งความจำนงไปที่ knawapho@wu.ac.th โดยแจ้ง 
             - รหัสแทนรายวิชา และชื่อวิชาที่สร้างไว้ในระบบ mLearning 
             - รหัสวิชา ชื่อวิชา และกลุ่ม ที่ให้นักศึกษาเข้ามาเรียน
       
         จากนั้นจะนำข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของอาจารย์เข้าสู่ระบบให้ค่ะ

         หมายเหตุ หากในภาคการศึกษาถัดไปยังใช้รายวิชาที่เคยสร้างไว้ใน mLearning ขอให้อาจารย์ช่วยแจ้งทุกครั้งที่ต้องการนำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เนื่องจากระบบไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษา

 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือโทร.3441 ได้ค่ะ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 8 May 2013, 10:04AM
 

งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้บริการสร้างรายวิชาด้วย mLearning-Moodle และสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอื่น ๆ

อาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ์  งานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาชั้น 1 โทร.3306-3307

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ชี้แจงเรื่องรายวิชาที่ปรากฏในระบบ mLearning
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Thursday, 2 June 2011, 03:03PM
 

รายวิชาที่ปรากฏในระบบ mLearning ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา แจ้งให้ผู้ดูแลระบบนำรายชื่อจากระบบลงทะเบียนเข้ามาให้ นักศึกษาจะมองเห็นรายวิชาในเมนูรายวิชาของท่านโดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเอง แต่หากนักศึกษาคลิกออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา (Unenrol) นักศึกษาจะไม่สามารถเข้าสู่รายวิชานี้ได้อีก หากอาจารย์ผู้สอนกำหนดรหัสผ่านเข้าสู่รายวิชาไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้


2. รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่ได้กำหนดรหัสผ่านไว้ นักศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชานั้นได้ด้วยตนเอง


3.รายวิชาที่อาจารย์กำหนดรหัสผ่านไว้ ต้องขอรหัสผ่านจากอาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาได้

4. ชื่อวิชาที่แสดงขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนว่ากำหนดไว้อย่างไร บางครั้งอาจารย์อาจจะตั้งชื่อวิชาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษหรืออาจเป็นชื่ออื่น ๆ อาจทำให้นักศึกษาค้นหารายวิชาที่ต้องการไม่พบ หากต้องการทราบให้ถามจากอาจารย์ผู้สอน

หมายเหตุ หากต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของรายวิชาใด สามารถดูวิธีการค้นหาได้จาก คู่มือการใช้งานสำหรับผู้เรียน --> วิธีการค้นหารายวิชา

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
วิธีแก้ปัญหากรณีเปิดไฟล์ .pdf ไม่ได้
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 2 June 2009, 03:18PM
  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ .pdf ใน mLearing ได้ ขอให้ติดตั้ง Acrobat Reader version 9 โดยสามารถ download ไฟล์ได้ที่ http://mlearning.wu.ac.th/docs/AdbeRdr90.exe
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การใช้งานกระดานข่าวในรายวิชา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 7 January 2009, 06:12PM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

           เนื่องจากในระบบใหม่นี้ กระดานข่าว ที่ระบบสร้างให้ตอนสร้างรายวิชา เป็นกระดานที่ผู้สอนสามารถตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้ได้ผู้เดียวเท่านั้น

           หากต้องการให้นักศึกษาสามารถตั้งกระทู้ และ ตอบกระทู้ได้ ขอให้อาจารย์ เพิ่มกิจกรรม --> กระดานเสวนา ใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
ขอความร่วมมือในการแก้ไขประเภทวิชา
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Wednesday, 24 December 2008, 10:46AM
 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

     เนื่องจากระบบได้กำหนดประเภทของรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งประเภทวิชา ออกเป็น สำนักวิชา => ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา) => หลักสูตรการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา เช่น

สำนักวิชาการจัดการ => ปริญญาตรี => บัญชี

     จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทุกท่านช่วยแก้ไขประเภทวิชาให้ตรงกับประเภทที่กำหนดไว้ให้ตามเมนู คู่มือ => วิธีแก้ไขประเภทวิชา หากไม่มีประเภทวิชาให้ท่านเลือกหรือชื่อประเภทวิชาไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่ นางสาวนวพร กิตติพัฒนบวร ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.3441 หรือ อีเมล :  knawapho@wu.ac.th

      ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณมา ณ ที่นี้

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ WU mLearning
การแนบไฟล์ในโปรแกรม
โดย ผู้ดูแลระบบ WU mLearning - Tuesday, 2 December 2003, 08:39AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
           หากท่านต้องการแนบไฟล์ในโปรแกรม Moodle นี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งงานที่อาจารย์สั่งงาน หรือการแนบไฟล์ในกระทู้ ขอให้ท่านแนบไฟล์ที่มีชื่อเป็น "ภาษาอังกฤษ" เท่านั้น มิฉะนั้นระบบจะทำงานไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ระบบไม่สามารถเปิดไฟล์ที่มีชื่อเป็นภาษาไทย ได้

           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 วันนี้ Friday, 12 February 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ Wednesday, 10 February 2016, 06:53PM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย